Company

The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
Company

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการส่งมอบและการชำระเงินของ บริษัท ฟรอนิอูส (ประเทศไทย ) จำกัด (“บริษัทฯ ”)

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 .1.2024

กบททั่วไป

1. ความสมบูรณ์ ; ข้อกำหนดที่แตกต่าง ; รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

1.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงินฉบับนี้จะใช้บังคับเฉพาะในการส่งมอบการบริการทั้งปวงและการชำระเงินต่างๆ ที่ค้างชำระกับบริษัทฯ โดยเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับกับการส่งมอบการบริการหรือคำเสนอในอนาคตทั้งปวงต่อลูกค้าด้วย แม้ว่าจะมิได้มีการตกลงแยกไว้ต่ ต่างหากก็ตา

1.2 สำหรับความสัมพันธ์ตามสัญญากับบริษัทแม่ คือ บริษัท ฟรอนิอูส อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช (ออสเตรีย)Fronius International GmbH (Austria)) และความสัมพันธ์ตามสัญญากับบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ของบริษัทฟรอนิอูส อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอชให้เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการส่งมอบและการชำระเงินของแต่ละบริษัทเองใช้บังคับในแต่ละกรณี ทั้งนี้คำอธิบายโดยรวมและลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแ ต่ละกลุ่มบริษัท สามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

1.3 เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ ใช้บังคับเฉพาะกับกิจการ นิติบุคคลต่างๆภายใต้กฎหมายมหาชนและกองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชนเท่านั้น โดยที่กิจการตามข้อนี้ คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสามารถตามกฎหมายซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมวิชาชีพทางพาณิชย์หรือโดยอิสระในเวลาเมื่อทำธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย

1.4 เงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมของธุรกิจของลูกค้า มีผลผูกพันกับบริษัทฯเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวนั้นโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นซึ่งในกรณีเช่นนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้บังคับเฉพาะสัญญาแต่ละฉบับที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.5 ข้อตกลงต่างๆ ที่แตกต่างจากเงื่อนไ ขและข้อกำหนดทั่วไปในการส่งมอบและการชำระเงินฉบับนี้หรือที่เกี่ยวกับภาคผนวกของข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลสมบูรณ์เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทฯโดยเงื่อนไขดังกล่าวนี้ใช้บังคับกับข้อกำหนดที่แตกต่างใดๆ จากข้อกำหนดรู ปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

1.6 ในเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ในกรณีที่มีกำหนดให้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ให้ถือว่าการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่ส่งโดยทางโทรสารหรือทางอีเมลเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้แล้วด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาต่างๆ ที่มีการเจรจารายฉบับซึ่งมีเนื้อหาประกอบขึ้นจากเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการส่งมอบและการชำระเงินฉบับนี้ จะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ

2. คำเสนอ ; การตกลงทำสัญญา

2.1 คำเสนอของบริษัทฯ ไม่มีผลผูกพันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่คำเสนอนั้นมีการระบุระยะเวลาไว้โดยชัดแจ้งซึ่งกำหนดไว้สำหรับคำเสนอนั้น

2.2 ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดให้เกี่ยวกับสิ่งที่ส่งมอบหรือการบริการ (เช่น น้ำหนัก ขนาด มูลค่าประโยชน์ใช้สอย ความสามารถในการบรรทุก ความทนทานและข้อมูลทางด้านเทคนิค) ตลอดจนคำรับรองยืนยันของบริษัทฯ เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว (เช่น แบบและภาพตัวอย่างประกอบ) ที่ระบุไว้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายตามสัญญากำหนดให้ต้องมีการดำเนินการที่แน่นอนชัดเจน ในกรณีจำเป็น ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าถึงข้อกำหนดด้านการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกันที่แน่นอน ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณภาพนอกเหนือจากประเภทลักษณะหรือสิ่งชี้บอกต่างๆ ของการส่งมอบหรือการบริการ โดยที่ความแตกต่างที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากข้อกำหนดทางด้านกฎหมายหรือซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงต่างๆ ทางด้านเทคนิค ตลอดจนส่วนประกอบทดแทนต่างๆ ที่เทียบเท่ากัน ได้รับการอนุญาตให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขว่าสิ่งดังกล่าวไม่ทำให้การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายตามสัญญาสูญเสียไป

2.3 บริษัทฯ ยอมรับคำสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อเฉพาะเมื่อบริษัทฯ ได้ให้คำยืนยันแล้วเท่านั้น โดยคำยืนยันจะหมายรวมถึงทั้งการรับใบส่งมอบของหรือใบแจ้งหนี้และการดำเนินการส่งมอบหรือการดำเนินการให้บริการ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาของคำยืนยัน ลูกค้าจะต้องโต้แย้งโดยทันทีอย่างช้าที่สุดภายในระยะเวลาสามวันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่ายอมรับคำยืนยันนั้น ทั้งนี้ สัญญาจะตกลงทำขึ้นอย่างช้าที่สุดเมื่อมีการรับคำยืนยันของบริษัทฯ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อนั้น

2.4 เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบคำสั่งซื้อและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมาย

2.5 ในกรณีของสัญญาคำสั่งซื้อล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงสำหรับจำนวนปริมาณการส่งมอบกับลูกค้า โดยที่ลูกค้าอาจยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับการแจ้งยกเลิกไม่ช้ากว่าหกสัปดาห์ก่อนเริ่มต้นเดือนของการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง

3. ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน; การหักกลบลบหนี้; การยึดหน่วง

3.1 ราคาต่างๆ ของบริษัทฯ อ้างอิงเป็นสกุลเงินบาทไทย บวกด้วยภาษีการขายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่งตามราคา ณ สถานที่ของผู้ขายที่ผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับการส่งมอบ (ex works) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของรัฐบาลใดๆ ถือเป็นภาระของลูกค้า

3.2 ราคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการบริการและการส่งมอบต่างๆ ได้ระบุไว้ในคำยืนยันคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ การบริการเพิ่มเติมหรือการบริการพิเศษต่างๆ จะเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากไป

3.3 เงินค้างชำระหรือค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดและต้องชำระโดยทันทีเป็นเงินสดหรือโดยการโอนเงินทางธนาคาร โดยไม่มีการหักเงินใดๆ ไว้ ปราศจากค่าใช้จ่าย และภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งปวงของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้

3.4 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้สำหรับการเรียกร้องของบริษัทฯ กับการเรียกร้องของลูกค้า ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3.5 สำหรับการดำเนินงานต่างๆ (การประกอบ การซ่อมแซม การซ่อมบำรุงและงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินในอัตรารายชั่วโมงและตามราคาวัสดุที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่การให้บริการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีของการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในเวลากลางคืน ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เวลาในการเดินทางและระยะเวลาการรอคอยถือเป็นเวลาในการทำงาน โดยที่จะมีการแจ้งเรียกเก็บค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงรายวันและค้างคืนแยกต่างหาก โดยบริษัทฯ จะส่งรายการราคาตามคำร้องขอ

3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เป็นเอกสารในรูปไฟล์ PDF) โดยผ่านทางอีเมลก็ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นประการอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจในการส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็นเอกสารกระดาษก็ได้

4. การส่งมอบ; การโอนความเสี่ยง; ความล่าช้าในการส่งมอบ; ความไม่พร้อมในการบริการ; ความล่าช้าในการยอมรับมอบ

4.1 บริษัทฯ ทำการส่งมอบตามเงื่อนไขแบบ FCA ณ สำนักงานที่จดทะเบียนของบริษัทฯ (อินโคเทอม 2020)

4.2 แม้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงที่จะขนส่งด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เองในแต่ละกรณี การขนส่งนั้นจะถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเสมอ โดยที่บริษัทฯ จะเตรียมการเฉพาะในเรื่องการขนส่งหรือการประกันภัยการแตกหักเสียหายในนามของลูกค้าและเพื่อลูกค้าเท่านั้น โดยในกรณีที่การขนส่งหรือการส่งมอบเกิดความล่าช้าด้วยเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว ความเสี่ยงจะโอนไปยังลูกค้าในทันทีที่ลูกค้าได้รับแจ้งว่าสินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบแล้ว

4.3 ระยะเวลาการส่งมอบเริ่มต้นนับตั้งแต่มีการส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อ ในขณะที่ระยะเวลาการดำเนินการสำหรับการติดตั้ง การซ่อมบำรุงหรืองานซ่อมแซม เริ่มต้นเมื่ออุปกรณ์พร้อมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

4.4 การปฏิบัติตามวันที่และกำหนดเวลาตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า ประเด็นปัญหาทางด้านพาณิชย์และทางด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับการอธิบายอย่างชัดเจน และโดยที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการร่วมมือและได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดของตน ซึ่งรวมถึงการชำระเงินวางมัดจำหรือเงินล่วงหน้าที่ได้ตกลงไว้ มิฉะนั้น วันที่และกำหนดเวลาจะถูกขยายออกไปด้วยเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าภายหลังจากครบกำหนดเวลาแล้วเท่านั้น

4.5 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาการส่งมอบที่ผูกพันไว้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (เช่น ความไม่พร้อมในการบริการ และอื่นๆ) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งไปยังลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และในเวลาเดียวกันนั้นตราบเท่าที่สามารถกระทำได้ จะแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการส่งมอบใหม่ที่คาดหมายไว้ ทั้งนี้ หากว่าระยะเวลาการส่งมอบใหม่ไม่สามารถคาดหมายได้ หรือหากว่าการบริการไม่พร้อมภายในระยะเวลาการส่งมอบใหม่ตามที่ได้แจ้ง ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งไปยังลูกค้าในเรื่องดังกล่าวนี้โดยทันที และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยที่บริษัทฯ จะคืนเงินค่าตอบแทนใดๆ ที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วสำหรับการบริการที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยปราศจากดอกเบี้ยหรือความรับผิดต่อสิ่งอื่นใดๆ โดยทันที ในกรณีนี้ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการเรียกร้องหรือนำเสนอข้อพิพาทสู่ศาลหรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ซึ่งในกรณีของความไม่พร้อมในการให้บริการในบริบทนี้ให้หมายถึงการส่งมอบสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือที่ล่าช้าให้แก่ตัวบริษัทฯ เองจากผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ โดยในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมที่ครอบคลุมถึงและสอดคล้องกันด้วย ในกรณีดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ และผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดหาในแต่ละกรณี

4.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำการส่งมอบเป็นบางส่วนได้ หากว่า (ก) ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการส่งมอบบางส่วนนั้นได้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามสัญญา, (ข) ได้รับการยืนยันสำหรับการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อส่วนที่เหลืออยู่ และ (ค) ลูกค้าไม่ต้องใช้ความพยายามหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มีนัยสำคัญใดๆ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการดังกล่าว (เว้นแต่บริษัทฯ ตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้)

4.7 บริษัทฯ อาจระงับการส่งมอบได้จนกว่าเวลาที่ลูกค้าได้ชำระเงินสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระอันเกิดขึ้นจากธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจทั้งปวง

4.8 ลูกค้าผูกพันที่จะต้องยอมรับสิ่งที่ส่งมอบตามวันที่ส่งมอบตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือหากมิได้มีการตกลงวันส่งมอบกันเอาไว้ ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นับจากคำบอกกล่าวแจ้งความพร้อมสำหรับการขนส่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้ตกลงกันว่า ในการส่งมอบสินค้ากำหนดให้ลูกค้าทำคำสั่งซื้อล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องร้องขอและยอมรับสินค้าภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากการทำสัญญา เว้นแต่ที่จะตกลงไว้เป็นประการอื่น

4.9 ในกรณีที่ลูกค้าล่าช้าในการยอมรับมอบหรือไม่ให้ความร่วมมือ หรือในกรณีที่การส่งมอบของบริษัทฯ เกิดความล่าช้าด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายอันเป็นผลจากการนั้น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา) โดยสำหรับการเก็บรักษา บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราคงที่ 1,900 บาท ต่อสัปดาห์หรือเศษของสัปดาห์สำหรับแต่ละแท่นวางสินค้าที่จำเป็นสำหรับจัดเก็บรักษาสิ่งของที่ส่งมอบนั้น โดยเริ่มต้นนับจากวันที่กำหนดสำหรับการส่งมอบตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือหากวันที่ของการส่งมอบที่มิได้ตกลงกันไว้ ให้นับจากภายหลังจากพ้นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นับจากคำบอกกล่าวแจ้งความพร้อมสำหรับการขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่สูงขึ้นและอ้างสิทธิทางกฎมายของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ การระงับ การยกเลิก) อย่างไรก็ตาม อัตราคงที่นั้นจะนำไปหักกลบลบหนี้กับการเรียกร้องที่เป็นตัวเงินต่อไป โดยที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น หรือมีความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญน้อยกว่าอัตราคงที่ดังกล่าว

4.10 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในการยอมรับสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ำไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตนในกำรยอมรับสินค้ำ แม้ว่าภายหลังจากการกำหนดระยะเวลาสุดท้ายก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ แม้ว่ำภำยหลังจำกกำรกำหนดระยะเวลำสุดท้ำยก็ตำม ในกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำ ทั้งนี้ การเรียกร้องสำหรับค่าเสียหายต่างๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใดกำรเรียกร้องสำหรับค่ำเสียหำยต่ำงๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรบอกเลิกสัญญำแต่อย่ำงใด

4.11 สำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ ลูกค้าจะจัดส่งวัสดุเสริมที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ (เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา) ในเวลาที่เหมาะสมและปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ ถึงแม้ในกรณีหากว่าการติดตั้งได้รวมอยู่ในราคาหรือราคาเหมารวมที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับเรื่องนี้แล้วก็ตาม ทั้งนี้ การจัดเตรียมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งซึ่งกระทำโดยลูกค้า เช่น มาตรการเชิงโครงสร้าง จะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ผู้ติดตั้งของบริษัทฯ จะมาถึง โดยในกรณีที่การขนส่งใดๆ ที่จำเป็นในบริบทนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ที่ระดับพื้นดิน ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะจัดหาเครื่องมือช่วยเหลือและอุปกรณ์ที่จำเป็น (เช่น รถยกแบบถ่วงหลัง บันไดขึ้นลง ราง เครื่องกว้าน) ด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน

5. เหตุสุดวิสัย

5.1 ในกรณีที่สิ่งที่ส่งมอบหรือการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ถูกขัดขวาง เกิดอุปสรรคหรือถูกรบกวนจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับการปลดเปลื้องจากหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระยะเวลาและตามขอบเขตของผลกระทบจากการนั้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้ผิดสัญญา

5.2 เหตุสุดวิสัย คือ เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งทำลายความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามหน้าที่ข้อผูกพันต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายรวมถึง อัคคีภัย อุทกภัย โรคระบาด อุบัติเหตุ ข้อพิพาททางด้านแรงงาน การจลาจล การกระทำของสงครามหรือการก่อการร้าย ตลอดจนการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือคำสั่งของทางการซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยหมายรวมถึงกรณีใดๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้รับความเห็นชอบในเวลาอันสมควรจากบุคคลภายนอกซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการส่งมอบต่างๆ แม้ว่าจะได้มีการขอความเห็นชอบเหล่านั้นในเวลาอันเหมาะสมแล้วก็ตาม

5.3 ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวทำให้การส่งมอบหรือการให้บริการมีความยากลำบากมากขึ้นหรือไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญ และอุปสรรคนั้นมิได้เกิดขึ้นเฉพาะระยะเวลาชั่วคราว ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยในกรณีของอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาชั่วคราว ในกรณีนี้ ระยะเวลาการส่งมอบหรือการให้บริการจะถูกขยายออกไป หรือระยะเวลาการส่งมอบหรือการให้บริการจะเลื่อนออกไปตามขอบเขตของระยะเวลาที่มีอุปสรรคนั้น บวกด้วยระยะเวลาในการเริ่มต้นเข้าปฏิบัติงานใหม่ที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหกสิบวัน  หากไม่สามารถคาดหมายได้ว่าลูกค้าจะยอมรับการส่งมอบหรือการบริการซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากความล่าช้านั้น ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

6. การยึดหน่วงกมสิทธิ์

6.1 บริษัทฯ สงวนกรรมสิทธิ์ในสินค้าของบริษัทฯ (“สินค้าที่สงวนไว้”) จนกว่าราคาซื้อขายสินค้าหรือค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการเรียกร้องทั้งปวง ตลอดจนการเรียกร้องต่างๆ ในอนาคตที่เกิดขึ้นจาก เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงิน  และความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องที่เป็นส่วนเสริมทั้งปวงได้มีการชำระเงินครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีของบัญชีเดินสะพัด สินค้าที่สงวนไว้จะถือเป็นหลักประกันสำหรับยอดเงินที่ค้างชำระ

6.2 ลูกค้ามีสิทธิที่จะขายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจปกติของตน โดยที่ลูกค้าตกลงโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการขายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิที่เป็นส่วนเสริมต่างๆ ทั้งปวง และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือผู้รับโอนที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง และได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยอมรับการโอนสิทธิดังกล่าว

6.3 การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ขยายไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการแปรรูป การผสมหรือการรวมสินค้าของบริษัทฯ เข้าไว้ด้วยตัวของบริษัทฯ เองซึ่งถือเป็นผู้ผลิต ตามราคาเต็มของสินค้า โดยในกรณีที่สินค้าของบริษัทฯ ถูกแปรรูป ผสมหรือรวมเข้ากับสินค้าของบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกดังกล่าวได้สงวนกรรมสิทธิ์ไว้ ในกรณี้เช่นนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ร่วมตามสัดส่วนของมูลค่าการแจ้งหนี้ของสินค้าที่แปรรูป ผสมหรือรวมเข้าไว้ด้วยกันดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนอื่นๆ ทั้งหมด เงื่อนไขดังกล่าวนี้จะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์อันเกี่ยวกับสินค้าที่สงวนไว้

6.4 ลูกค้าไม่อาจจำนำสินค้าที่สงวนไว้หรือมอบสินดังกล่าวเป็นหลักประกันแต่ประการใด โดยลูกค้าจะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อบุคคลภายนอกเข้าถึงสินค้าที่สงวนไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดทรัพย์ลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ามีหน้าที่คัดค้านการยึดทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าวโดยทันทีโดยการอ้างถึงสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ

6.5 ในกรณีของการผิดนัดชำระเงิน บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาตามข้อบังคับทางกฎหมาย และเรียกให้มีการส่งคืนสินค้าทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง

6.6 บริษัทฯ ตกลงปล่อยสินค้าที่สงวนไว้และสิทธิเรียกร้องที่ได้โอนให้ภายใต้ขอบเขตที่ว่า มูลค่าที่จะได้รับของรายการสิ่งต่างๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกัน มีมูลค่าเกินร้อยละ 110 ของสิทธิเรียกร้องที่มีประกันนั้น โดยการปล่อยสินค้าที่สงวนไว้นั้นจะมีผลเกิดขึ้นโดยการโอนกรรมสิทธิ์หรือการโอนสิทธิ์กลับไปให้ใหม่อีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

6.7 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการกลับมาครอบครองและการขายต่อสินค้าที่สงวนไว้ถือเป็นภาระของลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดเป็นอัตราคงที่ร้อยละ 5 ของเงินที่ได้จากการขายต่อ ซึ่งรวมถึงภาษีการขาย เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ แสดงค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนสูงกว่า หรือในกรณีที่ลูกค้าแสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายในจำนวนที่ต่ำกว่า

7. การรับประกัน

7.1 ขอบเขต

7.1.1 บริษัทฯ รับประกันคุณภาพและคุณสมบัติต่างๆ ของสิ่งที่ส่งมอบและการบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอของบริษัทฯ หรือข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิคที่ได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

7.1.2 ในกรณีที่มีการให้การบริการบนพื้นฐานของข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ รับประกันว่า การให้บริการได้ดำเนินการตามรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าได้จัดส่งให้เท่านั้น แต่ไม่รับประกันความถูกต้องของการออกแบบ องค์ประกอบและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

7.1.3 ความแตกต่างในขนาด น้ำหนักหรือคุณภาพซึ่งเป็นตามธรรมเนียมปกติวิสัยในทางการค้าหรือเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของออสเตรีย มาตรฐานยุโรป (EN) หรือมาตรฐานเยอรมัน (DIN) ให้ถือว่าเป็นไปตามสัญญา และจะไม่ถือว่าเป็นความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ การขาดความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ตามความต้องการของลูกค้า จะถือเป็นความชำรุดบกพร่องเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ได้ยืนยันไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ไว้แล้วล่วงหน้า

7.1.4 บริษัทฯ รับประกันความถูกต้องเกี่ยวกับคำแนะนำของบริษัทฯ ในการดำเนินกระบวนการ ตลอดจนคำแนะนำของบริษัทฯ ในการใช้งานและการดำเนินงานต่างๆ และคำแนะนำของบริษัทฯ ที่ให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเพียงลำพังฝ่ายเดียวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ เมื่อใช้สิ่งที่ส่งมอบและสำหรับการทดสอบสิ่งดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับผิดเฉพาะสำหรับคำแนะนำที่แตกต่างไปจากคำแนะนำในการดำเนินกระบวนการต่างๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทฯ และที่แตกต่างไปจากคำแนะนำของบริษัทฯ ในการใช้งานและการดำเนินงาน ในกรณีหากว่าบริษัทฯ ได้ยืนยันคำแนะนำต่างๆ เหล่านั้นโดยชัดแจ้งต่อลูกค้าไว้แล้วล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยผ่านทางโทรสารหรืออีเมลเท่านั้น

7.1.5 ตราบเท่าที่จำเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในสหภาพยุโรป (EU) โดยที่บริษัทฯ รับประกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในรัฐต่างๆ ที่อยู่ภายนอกสหภาพยุโรปเฉพาะในกรณีที่ได้มีการตกลงไว้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

7.1.6 ในกรณีของงานซ่อมแซมแก้ไขและซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน การรับประกันของบริษัทฯ จะจำกัดไว้ไม่เกินการให้บริการที่ได้ดำเนินการตามจริงเท่านั้น

7.1.7 บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการทำงานโดยรวมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องจักร ซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ที่บริษัทฯ มิได้จัดหามาทั้งหมดด้วยบริษัทฯ เอง หากว่าบริษัทฯ ได้ตกลงไว้ – แม้ว่าการจัดหาส่วนประกอบบางอย่างโดยลูกค้าหรือโดยบุคคลภายนอกก็ตาม – ในการที่จะผลิตสำหรับการติดตั้ง เครื่องจักร ซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยรวม และในกรณีที่การทำงานที่บกพร่องมิได้มีสาเหตุเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จากลูกค้า

7.1.8 ในกรณีของสินค้าที่มีส่วนประกอบซึ่งเป็นดิจิทัลหรือในกรณีที่บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ตกอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ใดๆ ต่อลูกค้าในการอัพเดทผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือส่วนประกอบดิจิทัลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าได้ขายต่อสินค้าที่มีส่วนประกอบซึ่งเป็นดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ เข้าใจในเรื่องนี้ว่า ได้มีการให้ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันตามที่จำเป็นแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือสินค้าที่มีส่วนประกอบซึ่งเป็นดิจิทัลนั้นเป็นไปตามสัญญาในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ผู้บริโภคสามารถคาดหวังได้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ลูกค้าผูกพันในการแจ้งแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันดังกล่าวในลักษณะวิธีการที่เหมาะสม

7.1.9 นอกจากนี้ ในส่วนของซอฟต์แวร์ ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ซึ่งระบุอยู่ในบทบัญญัติพิเศษมาใช้บังคับ (โปรดดูข้อ ข. I ด้านล่าง)

7.2 คำบอกกล่าวความชำรุดบกพร่อง; ภาระการพิสูจน์

7.2.1 ลูกค้าจะตรวจสอบสิ่งที่ส่งมอบหรือการให้บริการต่างๆ อย่างรอบคอบโดยทันทีภายหลังจากการส่งมอบหรือเมื่อมีการยอมรับมอบ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้อนุมัติสำหรับสิ่งที่ส่งมอบหรือการบริการต่างๆ ดังกล่าวเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องที่เห็นได้ชัดแจ้ง หากลูกค้าไม่แจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีไม่ช้ากว่าภายในระยะเวลาห้าวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานจดทะเบียนของลูกค้า) ภายหลังจากการส่งมอบ ทั้งนี้ ในส่วนของความชำรุดบกพร่องอื่นๆ ให้ถือว่าลูกค้าได้อนุมัติสำหรับสิ่งที่ส่งมอบหรือการบริการต่างๆ หากว่าลูกค้าไม่แจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ไม่ช้ากว่าภายในระยะเวลาห้าวันทำการภายหลังจากเวลาที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏให้เห็น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏให้เห็นแล้วในเวลาก่อนหน้านี้ระหว่างการใช้งานตามปกติ ในกรณีดังกล่าว เวลาก่อนหน้าซึ่งความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏให้เห็นดังกล่าวนี้จะถือเป็นตัวชี้ขาดสำหรับการเริ่มต้นระยะเวลาสำหรับการบอกกล่าวความชำรุดบกพร่อง โดยในกรณีของสินค้าที่มุ่งหมายสำหรับการติดตั้งหรือการดำเนินกระบวนการต่อไปอื่นๆ การตรวจสอบจะต้องเกิดขึ้นในทันทีก่อนการติดตั้งหรือการดำเนินกระบวนการไม่ว่าในกรณีใดๆ

7.2.2 คำบอกกล่าวความชำรุดบกพร่องจะต้องระบุถึงจำนวนและวันที่ของคำยืนยันคำสั่งซื้อ ใบส่งมอบของหรือใบแจ้งหนี้ ตลอดจนหมายเลขลำดับและหมายเลขการจำแนกหมวดหมู่ โดยคำบอกกล่าวจะต้องระบุถึงผลกระทบของสิ่งที่ส่งมอบหรือการบริการที่เกิดจากความชำรุดบกพร่อง องค์ประกอบรายละเอียดของความชำรุดบกพร่องและเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ ความชำรุดบกพร่องแต่ละจุดจะต้องอธิบายไว้อย่างถูกต้องแม่นยำในทุกจุด

7.2.3 ในกรณีที่คำบอกกล่าวความชำรุดบกพร่องไม่มีมูลความจริง และลูกค้ารู้หรือควรจะได้รู้ หรือไม่ทราบถึงเรื่องดังกล่าวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าเอง ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการตรวจสอบ

7.2.4 หน้าที่ต่างๆ ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการดำเนินการตรวจสอบและแจ้งถึงความชำรุดบกพร่อง ยังคงไม่ถูกกระทบแต่อย่างใด หากมี

7.2.5 ลูกค้าต้องพิสูจน์ว่า ความชำรุดบกพร่องซึ่งปรากฏขึ้นนั้นเกิดในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน และได้แสดงให้เห็นอยู่แล้ว ณ เวลาของการโอนความเสี่ยง

7.3 ระยะเวลาการรับประกัน

7.3.1 เว้นแต่ที่ได้ระบุระยะเวลาซึ่งแตกต่างไว้ในข้อ ข. บทบัญญัติพิเศษ ของข้อกำหนดฉบับนี้ หรือมีการลงนามข้อตกลงต่างๆ ที่แยกต่างหากออกไป การเรียกร้องของลูกค้าอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดไว้สิบสองเดือนนับตั้งแต่มีการส่งมอบ หรือนับตั้งแต่มีการรับมอบในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรับมอบ ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวนี้จะไม่ใช้บังคับแก่การเรียกร้องต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.3.3

7.3.2 สำหรับระยะเวลาภายหลังจากสิบสองเดือน (นับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนที่ 13 และสิ้นสุดเดือนที่ 24 นับตั้งแต่มีการส่งมอบหรือมีการรับมอบ) บริษัทฯ จะจัดส่งวัสดุต่างๆ ให้แก่ลูกค้าโดยสมัครใจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องใดๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การจัดส่งวัสดุต่างๆ ตามวรรค 1 จะไม่ถือเป็นการหยุดหรือเริ่มต้นนับระยะเวลาที่จำกัดไว้ใหม่สำหรับการเรียกร้องต่างๆ ภายใต้ข้อ 7.3.1

7.3.3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกค้าสำหรับค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรืออนามัย หรือความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ตลอดจนการเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (2008)  จะอยู่ภายใต้อายุความตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ

7.4 การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน

7.4.1  ในกรณีเกิดความชำรุดบกพร่อง บริษัทฯ จะกำจัดความชำรุดบกพร่องนั้น (ผ่านการแก้ไขหรือการปรับปรุง) หรือดำเนินการส่งมอบใหม่ (การส่งมอบต่อมาภายหลังหรือการเปลี่ยนทดแทน) ตามดุลพินิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมเรียกว่าการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ สิทธิโดยชอบของบริษัทฯ ในการปฏิเสธการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากความชำรุดบกพร่องตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมายจะยังคงไม่ถูกกระทบแต่ประการใด  ในกรณีที่การดำเนินการที่ต่อเนื่องจากความชำรุดบกพร่องไม่สามารถกระทำได้ ไม่เหมาะสมหรือถูกปฏิเสธ ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าอาจให้ลดราคาลง หรือบอกเลิกสัญญาได้ – ในกรณีของความชำรุดบกพร่องที่มิใช่เป็นส่วนเล็กน้อย –โดยแจ้งการบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯ เป็นผู้ที่รับผิดชอบสำหรับความชำรุดบกพร่องดังกล่าว ลูกค้าอาจเรียกค่าเสียหายได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดไว้ตามข้อ 9

7.4.2 ลูกค้าจะต้องให้ระยะเวลาและโอกาสที่จำเป็นแก่บริษัทในการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากความชำรุดบกพร่อง โดยที่ลูกค้าจะต้องส่งหรือทำการขนส่งสินค้าที่ถูกปฏิเสธ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบและการแก้ไขที่จำเป็นใดๆ ภายหลังจากการปรึกษาหารือกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีของการส่งมอบใหม่เพื่อเปลี่ยนทดแทน ลูกค้าจะต้องส่งคืนรายการสิ่งของที่ชำรุดบกพร่องให้แก่บริษัทฯ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณีนี้

7.4.3 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการที่ต่อเนื่องจากความบกพร่องโดยขึ้นอยู่กับการชำระราคาค่าซื้อสินค้าที่ถึงกำหนดชำระของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีสิทธิที่จะคงไว้ซึ่งการชำระราคาค่าซื้อสินค้าที่เหมาะสมตามสัดส่วนของความชำรุดบกพร่อง

7.5 ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกัน

7.5.1 การเรียกร้องของลูกค้าเกี่ยวกับการรับประกัน จะถูกยกเว้นหรือไม่มีผลบังคับหากว่ามิได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งหรือคำแนะนำในการใช้งานและการดำเนินงานต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้ หรือที่ได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ หรือในกรณีที่การติดตั้งมิได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีหากว่ามิได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทฯ เห็นชอบ หรือหากว่ามีการซ่อมแซมหรือมีงานอื่นๆ อันเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งมอบหรือการให้บริการโดยปราศจากความยินยอมของบริษัทฯ หรือในกรณีหากว่าได้มีการดำเนินการหรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หำเนินการสิ่งที่มีการานอื่นๆ ได้รือหากว่าได้มีการดำเนินการแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่ชำรุดบกพร่องหรือถูกใช้งานอย่างไม่สอดคล้องกับคำแนะนำของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งมิได้มุ่งหมายไว้ และนอกจากนั้น หากความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลของสิ่งแปลกปลอม ผลกระทบทางเคมี แรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินไป พฤติการณ์ของบุคคลภายนนอกหรือเหตุสุดวิสัย

7.5.2 ไม่มีการรับประกันใดๆ สำหรับความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุของสินค้าที่ใช้แล้วซึ่งส่งมอบตามความตกลงกับลูกค้าในแต่ละกรณี

7.6. สิทธิไล่เบี้ย

7.6.1 สิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมายของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ยังคงไม่ถูกกระทบแต่อย่างใด

7.6.2 ลูกค้าสามารถอ้างสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะตราบเท่าที่มิได้มีข้อตกลงใดๆ ที่กระทำขึ้นระหว่างลูกค้าและผู้ใช้บริการของตน ซึ่งเกินไปกว่าสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความชำรุดบกพร่องและการรับประกันของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้

8. เงื่อนไขพิเศษของการรับประกัน

8.1 สำหรับสิ่งของที่ส่งมอบและการให้บริการของบริษัทฯ บางรายการ บริษัทฯ จะให้การรับประกันแก่ผู้บริโภค (end-customers) หรือผู้บริโภค (end-customers) สามารถที่จะลงทะเบียนสำหรับการรับประกันดังกล่าว โดยในการนี้ไม่มีผลกระทบหรือเป็นการจำกัดภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรับประกันของบริษัทฯ ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้แต่ประการใด

8.2 ทางเลือกสำหรับการรับประกันที่มีอยู่ในหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร (ซึ่งรวมและไม่รวมระบบอัตโนมัติ) และหน่วยธุรกิจงานชาร์จพลังงานแบบครบวงจร ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุอยู่ในส่วนข้อ ข. บทบัญญัติพิเศษ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้

9. ความรับผิด

9.1 บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ สำหรับเหตุความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย

9.2 นอกจากนั้น ความรับผิดของบริษัทฯ จำกัดไว้เพียงไม่เกินมูลค่าคำสั่งซื้อ โดยในกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการให้บริการหรืองานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดจะจำกัดไว้เพียงไม่เกินค่าบริการรายปีสำหรับการให้บริการดังกล่าวนั้น โดยที่ความรับผิดสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความเสียหายที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นๆ จะถูกยกเว้นในทุกกรณี นอกจากนี้ ความรับผิดของบริษัทฯ จะลดลงตามการใช้สิทธิเรียกร้องสำหรับการประกันภัยที่มีอยู่หรือการเรียกร้องต่างๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งลูกค้าอาจต้องกล่าวอ้างสิทธิก่อนการเรียกร้องสำหรับความรับผิดต่อบริษัทฯ

9.3 ในส่วนที่เกี่ยวกับทุกๆ คำสั่งซื้อ ลูกค้ามีหน้าที่ในการชี้ให้บริษัทฯ ได้เห็นถึงความเสี่ยงของความเสียหายที่สูงกว่าปกติก่อนลูกค้าตกลงยอมรับสินค้าหรือการบริการ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าความเสียหายที่สูงกว่าปกตินั้นมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีหากว่าลูกค้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้รับบริการ/ลูกค้าของตนหรือบุคคลภายนอกในการชำระค่าปรับตามสัญญา ค่าสินไหมทดแทนแบบเหมาจ่ายหรือการชำระเงินอื่นๆ ในกรณีของความชำรุดบกพร่องหรือความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้า

9.4 การใช้สิทธิเรียกร้องสำหรับความรับผิดต่อบริษัทฯ จะขาดอายุความตามกฎหมายของไทยที่บังคับใช้

9.5 ข้อกำหนดความรับผิดต่างๆ ข้างต้นใช้บังคับภายในขอบเขตเดียวกันเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานบริหาร  กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนตามกฎหมาย ลูกจ้างและตัวแทนอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนของบริษัทฯ

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิการออกแบบ สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์และความรู้วิธีการ (know-how) ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีความคุ้มครอง ประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรม ความลับทางการค้าในรายการสิ่งที่ส่งมอบและการบริการของบริษัทฯ ตลอดจนกระบวนการผลิตและกระบวนการต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชั่น ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ (ซึ่งรวมถึงรหัสที่มาและรหัสจุดหมาย ตลอดจนชุดเอกสารผู้ใช้ ขั้นตอนวิธี (algorithms) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เป็นต้น) ขั้นตอน แผนงาน ภาพร่าง คำอธิบาย แบบ คู่มือ คำแนะนำต่างๆ และคำแนะนำในการติดตั้ง การคำนวณ คำเสนอ ใบเสนอราคา เอกสารทางด้านเทคนิคอื่นๆ ตลอดจนของตัวอย่าง ต้นแบบ แคตตาล็อก โบรชัวร์ ภาพตัวอย่างและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน – โดยไม่จำต้องคำนึงถึงเวลาที่ได้มีการเปิดเผยให้แก่ลูกค้า – ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ เฉพาะแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเฉพาะการใช้ประโยชน์ภายใต้เนื้อหาของสัญญาสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายของตนเท่านั้น

10.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่ไม่จำกัดและลิขสิทธิ์ที่มีต่อข้อเสนอ การเสนอราคา แบบและเอกสารและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ทั้งหมด โดยจะต้องไม่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ และจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการส่งคำสั่งซื้อ ในกรณีดังกล่าว เอกสารและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจะต้องนำส่งคืนหรือถูกทำลายโดยทันทีตามคำร้องขอของบริษัทฯ

10.3 บริษัทฯ เป็นเพียงผู้เดียวที่มีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ในการบริการ การพัฒนา สิ่งที่ค้นพบ สิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเกิดขึ้นภายในบริบทของการบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ แม้ว่าการส่งมอบหรือการให้บริการได้กระทำขึ้นตามข้อมูลจำเพาะของลูกค้า หรือแม้ว่าลูกค้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้ สิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นในฝ่ายของลูกค้าถือว่าได้โอนให้แก่บริษัทฯ โดยอัตโนมัติในเวลาเมื่อสิทธินั้นเกิดขึ้น เพื่อว่าบริษัทฯ สามารถเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆ นั้นแต่เพียงผู้เดียวและเป็นผู้ที่สามารถใช้สิทธิต่างๆ นั้นได้ หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเป็นผลให้สิทธิใดๆ ในข้อตกลงนี้โอนมาให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม

11. การรักษาความลับ

11.1 เนื้อหาสาระของคำเสนอของบริษัทฯ และเงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงินนี้ รวมถึงข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายและการให้บริการที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงินเหล่านี้ (ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยก่อน ในขณะหรือหลังวันที่คำสั่งหรือข้อตกลงแยกต่างหากมีผลใช้บังคับ) จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยเนื้อหาสาระทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในรูปแบบใดๆ ทั้งโดยจงใจหรือโดยปริยาย จะต้องได้รับการเห็นชอบล่วงหน้าโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เสียก่อน ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ให้ใช้บังคับกับเนื้อหาสาระทั้งปวงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ตามสัญญาของบริษัทฯ เอง

11.2 ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทในการระบุชื่อลูกค้าเพื่อเป็นลูกค้าที่อ้างอิงต่อสื่อสาธารณะที่เข้าถึงได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเตอร์เน็ต) จนกว่าจะมีการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว

12. สุขอนามัยและความปลอดภัย

12.1 ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามบทกฎหมายทั้งปวงรวมถึงข้อกำหนดที่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อกำหนดทางสัญญาอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลทั้งหมดที่นำเข้ามาภายในขอบเขตของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคลากรของผู้รับจ้างช่วงหรือผู้จัดหาใดๆ ที่นำมาใช้ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการให้การบริการ ณ บริเวณพื้นที่ของลูกค้าหรือภายในบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของลูกค้า

12.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการถอดถอนบุคลากรของบริษัทฯ และ/หรือ บุคลกรของผู้รับจ้างช่วง/ผู้จัดหาของบริษัทฯ ออกจากแต่ละสถานที่ของการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยให้การบอกกล่าวล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น ถ้าจำเป็น ในกรณีหากข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้อสัญญาข้างต้นไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันอีกต่อไปหรือในกรณีที่คาดหมายได้เกี่ยวกับอันตรายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสีย และ/หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ทั้งนี้ อันตรายไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ถือว่าเป็นอุปสรรค และ/หรือ การขัดขวางอันเนื่องมาจากฝ่ายลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการปลดเปลื้องจากภาระหน้าที่ตามสัญญาของตนตามระยะเวลาของอุปสรรค/การขัดขวางนั้น และจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการปกป้องจากความเสียหายเต็มจำนวน

13. การคุ้มครองข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (https://www.fronius.com/th-th/thailand/data-privacy-statement) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และการแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (“PDPA”) ลูกค้ายังรับทราบและรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ PDPA อย่างเคร่งครัดด้วย

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ; การระงับข้อพิพาท

14.1 ให้เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศ (อนุสัญญา CISG) จะไม่ถูกบังคับใช้

14.2 ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือความแตกต่างทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงินจะถูกยื่นให้แก่ศาลแห่งประเทศไทยที่มีเขตอำนาจ

15. ข้อสัญญาที่แยกจากกันได้

ในกรณีที่บทบัญญัติต่างๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงินฉบับนี้ไม่มีผลตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ในกรณีดังกล่าว การมีผลตามกฎหมาย ความสมบูรณ์และความสามารถใช้บังคับได้ของบทบัญญัติต่างๆ ที่เหลืออยู่จะไม่ถูกกระทบแต่ประการใด โดยในกรณีดังกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า บทบัญญัติที่เป็นปัญหาจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติซึ่งใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับบทบัญญัตดังกล่าวนั้นในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและมิได้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ และให้มีผลซึ่งใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ณ เวลาที่ได้ทำสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้จะใช้บังคับในกรณีที่มีช่องโหว่ใดๆ ในสัญญาด้วย

ก.    บทบัญญัติพิเศษ

บทบัญญัติพิเศษตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งมอบและการชำระเงินฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับบทบัญญัติพิเศษที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้อันเป็นการเพิ่มเติมต่อจากบททั่วไป

I. เงื่อนไขพิเศษสำหรับซอฟต์แวร์

16. ขอบเขตของการบริการ; ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ; การประมวลผลสัญญา

16.1 ขอบเขตการทำงานของซอฟต์แวร์ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในรายละเอียดการบริการ และ/หรือ ชุดเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

16.2 บริษัทฯ จัดส่งซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้าเฉพาะแต่เพียงรหัสจุดหมาย และบริษัทฯ อาจจัดส่งชุดเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น (เช่น เป็นเอกสาร PDF หรือความช่วยเหลือทางออนไลน์) ตามดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น บริษัทฯ จะจัดส่งซอฟต์แวร์และชุดเอกสารผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

16.3. ซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐาน โดยจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อกำหนดพิเศษของลูกค้าเฉพาะในกรณีพิเศษและภายหลังจากที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งเท่านั้น

16.4 บริษัทฯ ให้บริการการติดตั้งและการบริการกำหนดค่า (configuration) เฉพาะในกรณีพิเศษและตามข้อตกลงที่แยกต่างหากเท่านั้น

16.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์เป็นผลเนื่องมาจากรายละเอียดการบริการ และ/หรือ ชุดเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการดำเนินการให้มั่นใจว่า ลูกค้ามีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และสภาวะแวดล้อมของซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและเพียงพอตามที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบที่ได้ระบุไว้

16.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลฉบับแยกต่างหากกับลูกค้าในเรื่องนี้

17. คำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์; การคุ้มครองซอฟต์แวร์

17.1 คำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หมายเลขลำดับหรือลักษณะประการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้เกี่ยวกับโปรแกรม จะต้องไม่ถูกลบออกจากซอฟต์แวร์หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ

17.2 ลูกค้าจะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อซอฟต์แวร์ และในกรณีที่จำเป็น  รวมถึงข้อมูลที่เข้าถึงสำหรับการเข้าถึงทางออนไลน์สำหรับป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาของซอฟต์แวร์ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลการเข้าถึง จะต้องถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีการปกป้องคุ้มครอง

18. การซื้อซอฟต์แวร์

ในกรณีมีการตกลงกันว่า ลูกค้าได้รับซอฟต์แวร์อย่างถาวร กรณีนี้ ให้นำบทบัญญัติข้อ 18 นี้มาพิจารณาและใช้บังคับ

18.1 การให้สิทธิ์

18.1.1 ภายหลังจากที่ได้ชำระค่าบริการตามที่ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ จะให้อนุญาตแก่ลูกค้าสำหรับสิทธิ์แบบทั่วไปไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายเป็นระยะเวลาที่ไม่จำกัด โดยสิทธิ์ที่ได้รับนั้นจะจำกัดจำนวนผู้ใช้หรือจำนวนอุปกรณ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ได้ตกลงไว้ ซอฟต์แวร์อาจถูกนำไปใช้โดยบุคคลธรรมดาตามจำนวนสูงสุดหรืออุปกรณ์ตามจำนวนสูงสุดซึ่งเป็นไปตามจำนวนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ลูกค้าได้ซื้อ ซึ่งการใช้งานที่ได้รับอนุญาตหมายรวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ การโหลดลงในหน่วยความจำหลักและการใช้งานตามความมุ่งหมายของลูกค้า โดยที่จำนวนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และประเภทและขอบเขตของการใช้งาน จะถูกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันเมื่อจำเป็นก็ได้

18.1.2 ลูกค้ามีสิทธิในการทำสำเนาสำรองหากว่าการทำสำเนาดังกล่าวนี้มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานในอนาคต โดยที่ลูกค้าจะต้องติดข้อความ “สำเนาสำรอง” ให้ปรากฎโดยชัดแจ้ง รวมถึงแสดงป้ายลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำไว้บนสำเนาสำรองที่ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ได้ถูกจัดส่งให้พร้อมกับการป้องกันการคัดลอกทางเทคนิค กรณีดังกล่าวนี้ลูกค้าจะได้รับสำเนาสำรองแทนภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อได้มีการร้องขอ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสื่อข้อมูลที่จัดส่งหรือไฟล์ที่ได้จัดส่ง

18.1.3 ลูกค้าอาจถ่ายโอนสำเนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับให้แก่บุคคลภายนอกอย่างถาวรและส่งมอบชุดเอกสารผู้ใช้ให้ก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหยุดการใช้ซอฟต์แวร์โดยสิ้นเชิง โดยถอดสำเนาที่ติดตั้งต่างๆ ทั้งหมดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนและลบสำเนาทั้งหมดบนสื่อข้อมูลต่าง ๆ หรือส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่ตนมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้น ทั้งนี้ เมื่อมีคำร้องขอ ลูกค้าจะยืนยันต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรว่า มาตรการต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงเหตุผลสำหรับการเก็บสำเนาไว้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น โดยที่ลูกค้าจะต้องตกลงกับบุคคลภายนอกอย่างชัดแจ้งในการปฏิบัติตามขอบเขตของสิทธิ์ในการใช้งานตามบทบัญญัติต่างๆ ของข้อ 18 นี้ และจะจัดส่งหลักฐานในเรื่องนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามคำร้องขอ

18.1.4 ลูกค้ามีสิทธิ์เฉพาะในการทำสำเนาหรือการถอดแยกรหัสซอฟต์แวร์ตามขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตามในส่วนของการถอดแยกรหัสซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดนี้จะใช้บังคับเฉพาะบนเงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ มิได้จัดทำข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าเมื่อมีคำร้องขอภายในระยะเวลาอันสมควร

18.1.5 นอกจากนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการทำซ้ำ จำหน่าย ออกให้เช่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการในด้านซอฟต์แวร์) เผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) การอนุญาตให้สิทธิ์ช่วงหรือดัดแปลง ถอดความ แก้ไขหรือทำขึ้นใหม่ด้วยประการอื่นใดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ สิทธิของลูกค้าในการโอนการใช้งานซอฟต์แวร์ในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (การให้ยืม) จะไม่ถูกกระทบแต่ประการใด

18.1.6 ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งซอฟต์แวร์ที่ได้ปรับปรุง อัพเกรด และ/หรือ เวอร์ชั่นใหม่ ภายใต้การรับประกันหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด ในกรณีดังกล่าวนี้ให้นำเงื่อนไขดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ: การโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเมื่อมีการโอนซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าซึ่งทำงานได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้ตามขอบเขตเดียวกันกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเดิม โดยที่สิทธิ์ต่อซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเดิมจะสิ้นสุดลงในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะอนุญาตสำหรับการใช้เวอร์ชั่นเดิมจนกว่าซอฟต์แวร์ที่จัดส่งให้จะได้มีการติดตั้ง หรือจนกว่าความชำรุดบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้วในกรณีที่มความชำรุดบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่จัดส่งให้ล่าสุด

18.2 การรับประกัน

18.2.1 การรับประกันของบริษัทฯ เมื่อทำการขายซอฟต์แวร์ จะอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 7 – ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเพิ่มเติมในข้อ 18.2 นี้ – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้นำข้อ 7.1.5 (การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย) ข้อ 7.1.8 (การอัพเดท) และข้อ 7.2 (คำบอกกล่าวความชำรุดบกพร่อง) มาใช้บังคับ

18.2. 2 บริษัทฯ รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพตามที่ได้ตกลงไว้ และรับประกันว่า ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยปราศจากการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอก

18.2.3 การรับประกันของบริษัทฯ ไม่ใช้กับความบกพร่องต่างๆ ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ในสภาวะแวดล้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ หรือตามข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ซื้อได้ทำการเปลี่ยนแปลงและดัดแปลงต่อซอฟต์แวร์โดยปราศจากสิทธิ์ตามกฎหมายในการกระทำการเช่นนั้น หรือนอกเหนือไปจากความยินยอมล่วงหน้าที่บริษัทฯ ได้แจ้งอย่างน้อยที่สุดในรูปแบบที่เป็นข้อความ

18.2.4 ในกรณีของการปรับปรุง การอัพเกรดและการส่งมอบเวอร์ชั่นใหม่ ในกรณีดังกล่าว การเรียกร้องสำหรับความชำรุดบกพร่องจะจำกัดไว้ไม่เกินคุณลักษณะใหม่ตามที่ได้ให้ไว้จากการปรับปรุง การอัพเกรดหรือเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเดิม โดยในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งเวอร์ชั่นที่มีการปรับปรุง การอัพเกรดหรือเวอร์ชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปราศจากข้อผูกพันตามกฎหมายในการดำเนินการเช่นนั้น ในกรณีดังกล่าว การรับประกันและความรับผิดจะอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 2.21 โดยในกรณีนี้ ลูกค้ามีอิสระในการใช้เวอร์ชั่นเดิม (ดาวน์เกรด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีสิ่งดังกล่าวนี้แก่ลูกค้าอีกครั้งหากจำเป็น โดยที่การเรียกร้องต่างๆ ของลูกค้าอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องของเวอร์ชั่นเดิมถูกตัดออกไปตามขอบเขตที่ความชำรุดบกพร่องดังกล่าวนี้จะได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งเวอร์ชั่นปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้

18.2.5 นอกจากนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการแก้ไขเยียวยาความชำรุดบกพร่องโดยจัดให้มีวิธีการแก้ไขชั่วคราวที่เหมาะสมและซึ่งยอมรับได้ รวมถึงจัดให้มีการอัพเกรดต่างๆ พร้อมกับชุดคำสั่งการติดตั้งแบบอัตโนมัติที่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะมีการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ และการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญญาเกี่ยวกับการติดตั้ง ทั้งนี้ ในกรณีของการส่งมอบต่อมาในภายหลัง ลูกค้าจะยอมรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ใดๆ เว้นแต่สิ่งนี้มีผลกระทบในเชิงลบอันไม่เหมาะสม โดยในกรณีของความบกพร่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตามดุลพินิจของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามสัญญาในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายอันไม่อาจคัดค้านได้ หรือดำเนินการดัดแปลงซอฟต์แวร์ในทางที่ทำให้สิทธิของบุคคลภายนอกไม่ถูกละเมิดอีกต่อไป

18.2.6  การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันของลูกค้าถือเป็นอันขาดอายุความภายหลังจากพ้นระยะเวลาสิบสองเดือน โดยในกรณีที่มีการจัดส่งสื่อข้อมูล ในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนดจะเริ่มต้น ณ เวลาของการส่งมอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดส่งผ่านการดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต ในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาจะเริ่มต้นภายหลังมีการแจ้งและการเปิดใช้งานของข้อมูลการเข้าถึงสำหรับพื้นที่การดาวน์โหลด ทั้งนี้กรณีที่มีการส่งมอบเวอร์ชั่นที่ปรับปรุง อัพเกรดและเวอร์ชั่นใหม่ ในกรณีนี้ ระยะเวลาที่กำหนดสำหรับรายการสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเริ่มต้น ณ เวลาที่มีการจัดส่งในแต่ละรายการ โดยข้อกำหนดข้างต้นไม่กระทบต่อเงื่อนไขข้อ 7.3.3 แต่ประการใด

18.2.7ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์กับลูกค้า ในกรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกำรดูแลรักษำซอฟต์แวร์กับลูกค้ำ ในกรณีดังกล่ำว ระยะเวลาสำหรับการแก้ไขความชำรุดบกพร่องจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงการดูแลรักษาซอฟต์แระยะเวลำสำหรับกำรแก้ไขควำมชำรุดบกพร่องจะเป็นไปตำมเงื่อนไขของข้อตกลงกำรดูแลรักษำซอฟต์แวร์วร์19. การดูแลรักษาซอฟต์แวร์การดูแลรักษาซอฟต์แวร์ในกรณีหากเป็นที่ตกลงกันว่า บริษัทฯ จะจัดส่งซอฟต์แวร์ที่ขายไปซึ่งมีการปรับปรุง การอัพเกรด และ/หรือในกรณีหำกเป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทฯ จะจัดส่งซอฟต์แวร์ที่ขำยไปซึ่งมีกำรปรับปรุง กำรอัพเกรด และ/หรือ เวอร์ชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาที่แน่นอน ในกรณีดังกล่าว ให้นำเงื่อนไขข้อเวอร์ชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้ำเป็นระยะเวลำที่แน่นอน ในกรณีดังกล่ำว ให้นำเงื่อนไขข้อ

19 การดูแลรักษาซอฟต์แวร์

ในกรณีหากเป็นที่ตกลงกันว่า บริษัทฯ จะจัดส่งซอฟต์แวร์ที่ขายไปซึ่งมีการปรับปรุง การอัพเกรด และ/หรือ เวอร์ชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาที่แน่นอน ในกรณีดังกล่าว ให้นำเงื่อนไขข้อ 19 นี้มาใช้บังคับด้วย เว้นแต่ได้มีข้อตกลงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ฉบับที่แยกออกไป

19.1 ขอบเขตของการบริการ; การให้สิทธิ์; การรับประกัน

19.1.1 บริษัทฯ จะพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องและจัดส่งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดให้แก่ลูกค้าสำหรับการดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ตในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์

19.1.2 ในกรณีใดๆ ก็ตามที่เป็นไปได้ในทางเทคนิค บริษัทฯ จะกำจัดข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ใดๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการอัพเดทปรับปรุงให้ทันสมัย การอัพเกรด และ/หรือ เวอร์ชั่นใหม่สำหรับการดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ให้ถือว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นหากว่าซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดการบริการ ให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดหรือไม่ทำงานอย่างเหมาะสมในประการอื่นใด ดังนั้น การใช้ซอฟต์แวร์จึงเป็นไปไม่ได้หรือมีข้อจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดและต่อจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าโดยตรงและตามความสนใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกราย ซึ่งบริษัทฯ มิได้ให้บริการแก้ปัญหา (troubleshooting) สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า

19.1.3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้สิทธิ์และการรับประกันสำหรับเวอร์ชั่นที่มีการปรับปรุง การอัพเกรด และ/หรือ เวอร์ชั่นใหม่ ให้นำเงื่อนไขข้อ 18.1 และ 18.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ตามขอบเขตที่แตกต่างจากขอบเขตของข้อ 18.1 ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการใช้เวอร์ชั่นที่มีการปรับปรุง การอัพเกรด และ/หรือ เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าภายใต้ข้อตกลงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ตามขอบเขตที่ได้ตกลงไว้ซึ่งแตกต่างกันดังกล่าว

19.2 ค่าบริการ; ระยะเวลา; การยกเลิก

19.2.1 จำนวนและวันที่กำหนดชำระค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

19.2.2 ในกรณีที่ได้ตกลงทำสัญญาเป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน ในกรณีดังกล่าว สัญญาจะสิ้นสุดลง ณ สิ้นสุดระยะเวลาโดยไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวการยกเลิกสัญญา

19.2.3 ในกรณีที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจยกเลิกสัญญาก็ได้โดยมีมีคำบอกกล่าวเป็นระยะเวลาหก (6) สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดไตรมาสใดๆ ตามปฏิทิน

19.2.4 เงื่อนไขตามข้างต้นไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันทีด้วยมูลเหตุที่เหมาะสม

19.2.5 คำบอกกล่าวยกเลิกสัญญาจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

20. การเช่าซอฟต์แวร์

ในกรณีที่มีการตกลงกันว่า ลูกค้าอาจใช้ซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลาที่จำกัดไว้ ในกรณีดังกล่าว ให้นำเงื่อนไขข้อ 20 นี้มาใช้บังคับเพิ่มเติม

20.1 การให้สิทธิ์

20.1.1 ภายหลังจากการชำระค่าบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะให้อนุญาตแก่ลูกค้าสำหรับสิทธิ์แบบทั่วไป ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถให้อนุญาตสิทธิ์ช่วง เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการใช้ซอฟต์แวร์ตามที่มุ่งหมาย ทั้งนี้ ในประการอื่นใดทั้งหมด ให้นำเงื่อนไขข้อ 18.1.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

20.1.2 ให้นำเงื่อนไขข้อ 18.1.2 และ 18.1.4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม นอกจากนั้น ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการทำซ้ำ จำหน่าย ให้ยืม ออกให้เช่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการในด้านซอฟต์แวร์) เผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) ให้อนุญาตสิทธิ์ช่วงหรือดัดแปลง ถอดความ แก้ไขหรือทำขึ้นใหม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

20.1.3 เงื่อนไขข้อ 18.1.6 นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม

20.2 ขอบเขตของการบริการ

20.2.1 บริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องและจัดส่งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดให้แก่ลูกค้าในระหว่างระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้

20.2. 2 ในกรณีใดๆ ก็ตามที่เป็นไปได้ในทางเทคนิค บริษัทฯ จะกำจัดข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ใดๆ ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ถือว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้น หากว่าซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดการบริการ ให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดหรือไม่ทำงานอย่างเหมาะสมในประการอื่นใด ดังนั้น การใช้ซอฟต์แวร์จึงเป็นไปไม่ได้หรือมีข้อจำกัด

20.3 เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจัดหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

20.3.1 ในกรณีที่มีการจัดส่งซอฟต์แวร์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ (การให้บริการในด้านซอฟต์แวร์(SaaS)) ในกรณีดังกล่าว ให้นำเงื่อนไขข้อ 220.3.3 มาใช้บังคับเป็นการเพิ่มเติม

20.3.2 ลูกค้าจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการใช้ซอฟต์แวร์ การดำเนินการที่จำเป็นต่อมาให้เป็นไปตามลักษณะรายละเอียดการบริการ ชุดเอกสารผู้ใช้และข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ

20.3.3 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับความพร้อมใช้งานถาวรของโปรแกรมแอพพลิเคชั่น และมีสิทธิที่จะจำกัดหรือยกเลิกการใช้งานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ในกรณีที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อจำกัดความจุ ความปลอดภัยหรือบูรณภาพ นอกจากนั้น โปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่ไม่พร้อมใช้งานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในระหว่างระยะเวลาการซ่อมบำรุง (เช่น เมื่ออยู่ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงตามแผนงานในเวลาที่มีการใช้งานน้อย หากสามารถกระทำได้โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย

20.3.4 บริษัทฯ จะจัดพื้นที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ลูกค้าซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ตามที่มุ่งหมาย โดยที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะให้พื้นที่จัดเก็บนี้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่จัดเก็บเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายต่างๆ ข้อกำนดที่เป็นทางการหรือสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอกบนพื้นที่จัดเก็บที่ได้จัดให้ไว้

20.3.5 กค้าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการบันทึกและการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นของตนในการใช้บริการด้านซอฟต์แวร์ หรือ SaaS โดยที่ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศของตนเกี่ยวกับไวรัสหรือส่วนโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลดังกล่าว และจะใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทันสมัยสูงสุดเพื่อการนี้

20.3.6 เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการสำรองข้อมูลของตนเป็นปกติประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียข้อมูลหากว่าการสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้าในการสำรองข้อมูลตามปกติประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่สูญเสียไปนั้นสามารถที่จะกู้คืนได้ด้วยความพยายามที่เหมาะสม ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นไม่กระทบกับบทบัญญัติข้อ 9

20.4 ค่าบริการ; ระยะเวลา; การยกเลิก

20.4.1 จำนวนและวันที่กำหนดชำระค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

20.4.2 ในกรณีที่ได้ตกลงทำสัญญาเป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน ในกรณีดังกล่าว สัญญาจะสิ้นสุดลง ณ สิ้นสุดระยะเวลาโดยไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวการยกเลิกสัญญา

20.4.3 ในกรณีที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจยกเลิกสัญญาก็ได้โดยมีมีคำบอกกล่าวเป็นระยะเวลาหก (6) สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดไตรมาสใดๆ ตามปฏิทิน

20.4.4 เงื่อนไขตามข้างต้นไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันทีด้วยมูลเหตุที่เหมาะสม

20.4.5 คำบอกกล่าวยกเลิกสัญญาจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

20.4.6 ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา ลูกค้าจะหยุดการใช้ซอฟต์แวร์และนำสำเนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน และทำลายสำเนาซอฟต์แวร์ที่สำรองไว้ที่ได้ทำขึ้นใดๆ

20.5 การรับประกัน (การซ่อมบำรุง)

20.5.1 ในกรณีของการเช่าซอฟต์แวร์ การรับประกันจะอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 7 – ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเพิ่มเติมในข้อ 20.5 นี้

20.5.2 โดยไม่จำต้องคำนึงถึงข้อ 7.1.8 บริษัทฯ รับประกันว่า ซอฟต์แวร์จะยังคงสอดคล้องเป็นไปตามสัญญา (ผ่านการอัพเกรด) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา และไม่มีบุคคลภายนอกขัดขวางการใช้ซอฟต์แวร์ตามสัญญา

20.5.3 สำหรับความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่แล้ว ณ ขณะเวลาทำสัญญา บริษัทฯ รับผิดสำหรับค่าเสียหายทดแทนเฉพาะกรณีหากว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสิน ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นไม่กระทบกับบทบัญญัติข้อ 9

20.5.4 บทบัญญัติข้อ 18.2.3 ใช้บังคับโดยอนุโลม

21. การให้สิทธิ์

สำหรับการให้สิทธิ์ บทบัญญัติต่างๆ ในข้อ 18.1 และ/หรือ ข้อ 20.1 ใช้บังคับโดยอนุโลม

21.1 การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์ การให้สิทธิ์สำหรับการให้สิทธิ์สำหรับกำรให้สิทธิ์ บทบัญญัติต่างๆ ในข้อบทบัญญัติต่ำงๆ ในข้อ 18.1 และ/หรือ ข้อและ/หรือ ข้อ 20.1 ใช้บังคับโดยอนุโลมใช้บังคับโดยอนุโลม

21.2 การรับประกัน; ความรับผิด

21.2.1 ในกรณีเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องของวัสดุ บริษัทฯ จะรับผิดสำหรับความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องเพราะว่าความชำรุดบกพร่องในซอฟต์แวร์นั้นแอบซ่อนจากลูกค้าโดยฉ้อฉล และความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากความชำรุดบกพร่องเนื่องมาจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ สำหรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้มีแก้ไขความบกพร่องใด ๆ

21.2.2 ในกรณีความบกพร่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ จะรับผิดเฉพาะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นถูกปิดบังจากลูกค้าโดยฉ้อฉล ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ สำหรับความบกพร่องในกรรมสิทธิ์

21.2.3 บริษัทฯ จะรับผิดเฉพาะความจงใจและความประมาทเล่นเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น โดยจะไม่มีความรับผิดเพิ่มเติมใดๆ

22. การรับประกัน

การรับประกันสำหรับสิ่งที่ส่งมอบและการบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ จะอยู่ภายใต้บังคับตามเงื่อนไขของบททั่วไป (ข้อ 7)

23. การให้คำรับประกันแก่ผู้บริโภค (End-customers)

ผู้บริโภค (end-customers) (ทั้งผู้บริโภคและกิจการ) อาจมีสิทธิ์ต่อการให้คำรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ตามข้อตกลงที่แยกต่างหากไป ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันที่เกี่ยวข้องของฟรอนิอูสจะนำมาใช้บังคับ โดยสามารถดูได้ที่ www.fronius.com/solar/warranty โดยผู้บริโภคสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันได้ตามเงื่อนไขการให้คำรับประกันของฟรอนิอูส

III. เงื่อนไขพิเศษสำหรับหน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร (ไม่รวมระบบอัตโนมัติ)

24. การรับประกัน

24.1. การรับประกันสำหรับสิ่งที่ส่งมอบและการบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร (ไม่รวมระบบอัตโนมัติ) จะอยู่ภายใต้บังคับตามเงื่อนไขของบททั่วไป ข้อ (7) - ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเพิ่มเติมในข้อ 24 นี้

24.2.บทบัญญัติข้อ 7.3.2 ใช้บังคับเฉพาะกับเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น

ก. ระบบงานเชื่อมและส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้ทำเครื่องหมายหมายเลขลำดับไว้ และมิใช่สร้างขึ้นตามคำสั่งพิเศษของลูกค้า

ข. ระบบจำลองการเชื่อมเสมือนและอุปกรณ์ต่อพ่วง

ค. อุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์การเชื่อม (เช่น หมวกนิรภัย ระบบอากาศ เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนที่ได้)

24.3.  โดยไม่จำต้องคำนึงถึงบทบัญญัติข้อ 7.3.1 ระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือนจะใช้กับหัวเชื่อมและส่วนลำตัวของหัวเชื่อม (เช่น  TIG, Mig/Mag, MMA, Push & Push/Pull robot torches, LaserHybrid และรุ่นพิเศษต่างๆ Twin, CMT Twin, CMT Hand, Push/Pull & Pull MIG torches, hosepacks) ของแบบระบายความร้อนด้วยแก็สหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่สวมใส่  (เช่น ฟิวส์ วัสดุหุ้มชั้นใน ล้อวิ่งลำเลียง จุดปลายสัมผัส) ในการนี้ไม่รวมถึง CMT Robacta Drive แบบระบายความร้อนด้วยแก๊สหรือระบายความด้วยน้ำ   ซึ่งนำบทบัญญัติข้อ 7.3.1 มาใช้บังคับ

24.4 โดยไม่จำต้องคำนึงถึงบทบัญญัติข้อ 7.5.2 ระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน ใช้บังคับกับสินค้าที่ใช้แล้ว

25. การให้คำรับประกันแก่ผู้บริโภค (End-customers)

สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร (ไม่รวมระบบอัตโนมัติ) ผู้บริโภค (end-customers) (ทั้งผู้บริโภคและกิจการ) สามารถได้รับการให้คำรับประกันเมื่อเปิดใช้งานโดยการลงทะเบียน ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่แยกต่างหากไป ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันที่เกี่ยวข้องของฟรอนิอูสจะนำมาใช้บังคับ โดยสามารถดูได้ที่ https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

IV. เงื่อนไขพิเศษสำหรับระบบอัตโนมัติในหน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร

บทบัญญัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ใช้บังคับกับสิ่งที่ส่งมอบและการบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ในขอบเขตงานระบบอัตโนมัติ (หน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร) เพิ่มเติมจากบทบัญญัติต่างๆ ในบททั่วไป

26. การส่งมอบ

26.1 ภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับวันที่ส่งมอบที่อาจกำหนดไว้แตกต่างออกไป บริษัทฯ จะทำการส่งมอบอย่างเร็วที่สุด 20 สัปดาห์ภายหลังจากทำสัญญา

26.2 บริษัทฯ ส่งมอบตามเงื่อนไขแบบ  FCA ณ สำนักงานที่จดทะเบียนของบริษัทฯ (อินโคเทอม 2020) ทั้งนี้ บทบัญญัติข้อ 4 ยังคงไม่ถูกกระทบในประการอื่นใดทั้งปวง

27. การยอมรับมอบ; การส่งมอบการดำเนินงาน

27.1 ในทันทีที่สิ่งของที่ขายพร้อมสำหรับการเข้ารับ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ลูกค้าในเรื่องดังกล่าว โดยหากว่าได้ตกลงกันไว้ การยอมรับมอบเบื้องต้น (การทดสอบเพื่อตรวจรับงาน ณ โรงงานผลิต, FAT) จะเกิดขึ้นในโรงงานของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์นับจากคำบอกกล่าวความพร้อมสำหรับการเข้ารับของ

27.2 ลูกค้าจะเข้ารับสิ่งของที่ขายให้ หรือจัดให้มีการรับสิ่งของดังกล่าวภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ภายหลังจากคำบอกกล่าวความพร้อมสำหรับการเข้ารับของ หรือภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากการยอมรับมอบเบื้องต้นเป็นผลสำเร็จ

27.3 ภายในระยะเวลา 45 วันหลังจากการเข้ารับของหรือการส่งมอบอื่นๆ การยอมรับมอบขั้นสุดท้าย (การทดสอบเพื่อตรวจรับงาน ณ ไซต์งาน, SAT) จะเกิดขึ้น ณ สถานประกอบการของลูกค้า หรือสถานที่ที่ได้ตกลงกันอื่นใดในการใช้งานสิ่งของที่ขายนั้น

27.4 ลูกค้าไม่อาจปฏิเสธการยอมรับมอบเบื้องต้นหรือการยอมรับมอบขั้นสุดท้ายเนื่องจากสาเหตุความชำรุดบกพร่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญได้

27.5 นอกจากนี้ ให้ถือว่าสิ่งของที่ขายนั้นได้รับการตกลงยอมรับในกรณีหากว่าการยอมรับมอบขั้นสุดท้ายมิได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 27.3 ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และโดยปราศจากการปฏิเสธของลูกค้าในการยอมรับมอบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ซึ่งระบุถึงความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญอย่างน้อยหนึ่งประการ

27.6 สิ่งของที่ได้ซื้อไปนั้นจะนำเข้าสู่การปฏิบัติการโดยถือเป็นส่วนของการยอมรับมอบขั้นสุดท้าย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะจัดทำบันทึกร่วมกันสำหรับการยอมรับมอบขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ การส่งมอบการดำเนินงานขั้นสุดท้ายให้แก่ลูกค้าจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีหากว่าสิ่งของที่ซื้อนั้นอยู่ในสภาพปลอดภัยสมบูรณ์ โดยในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Declaration of Conformity) ที่ได้ลงนามแล้วให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะไม่ใช้สิ่งของที่ซื้อนั้นโดยปราศจากการส่งมอบการดำเนินงานที่สอดคล้องและใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานที่ออกให้โดยบริษัทฯ ในการนี้ ลูกค้าจะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลากรที่ได้รับการฝึกฝนเท่านั้นที่สามารใช้สิ่งของที่ซื้อนั้นได้ 

27.7 ในกรณีที่การยอมรับมอบขั้นสุดท้ายมิได้เกิดขึ้นโดยทันทีโดยมิใช้ความผิดของบริษัทฯ เอง ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการชำระเงินบางส่วนในงวดสุดท้ายถึงกำหนดชำระเมื่อลูกค้าใช้งานรายการสิ่งของที่ส่งมอบให้นั้น แต่ให้ถือว่าสิ่งดังกล่าวได้รับการตกลงยอมรับมอบไม่ช้ากว่า 45 วันภายหลังจากการส่งมอบ

28. ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน; สิทธิยึดหน่วง

28.1 เว้นแต่ที่ได้ตกลงไว้เป็นประการอื่นและภายใต้เงื่อนไขข้อ 28.2 ให้นำเงื่อนไขการชำระเงินดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับ

28.1.1 ลูกค้าจะต้องชำระเงินจำนวนร้อยละ 50 ของราคาซื้อขายที่ได้ตกลงกัน ซึ่งถือเป็นเงินมัดจำทันทีภายหลังจากการทำสัญญาภายในระยะเวลาสี่สิบ (14) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้การชำระเงินมัดจำ

28.1.2 ลูกค้าจะต้องชำระเงินจำนวนร้อยละ 40 ของราคาซื้อขายที่ได้ตกลงกัน ภายในระยะเวลาสิบสี่ (14) วันภายหลังจากคำบอกกล่าวความพร้อมสำหรับการเข้ารับของ หรือ  ในกรณีที่ได้มีการตกลงกันสำหรับการยอมรับมอบเบื้องต้น – ภายในระยะเวลาสิบสี่ (14) วันภายหลังจากการยอมรับมอบเบื้องต้นเป็นผลสำเร็จ แต่อย่างช้าที่สุดก่อนที่จะมีการดำเนินการทดสอบการทำงานทั้งระบบสำหรับสิ่งของที่ซื้อนั้นในงานของลูกค้า โดยในกรณีที่บริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญภายหลังจากการยอมรับมอบเบื้องต้น ในกรณีเช่นนี้จะไม่เป็นการให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการระงับการชำระราคาซื้อขายในงวดนี้ ทั้งนี้ งานปรับปรุงไม่ถือเป็นสาระสำคัญหากว่าการใช้สิ่งของที่ขายให้ตามที่มุ่งหมายนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของงานปรับปรุงดังกล่าวนี้

28.1.3 ลูกค้าจะต้องชำระเงินจำนวนร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายที่ได้ตกลงกัน ภายในระยะเวลาสิบสี่ 14 วันภายหลังจากการยอมรับมอบขั้นสุดท้ายหรือที่ถือว่าเป็นการยอมรับมอบขั้นสุดท้ายโดยปริยายตามข้อ 27.5

28.2 เงื่อนไขการชำระเงินจะใช้บังคับภายใต้การตรวจสอบที่ครอบคลุมน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยสินเชื่อของบริษัทฯ ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ให้ถือว่าได้มีการตกลงกันชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนโดยทันทีภายหลังจากการทำสัญญา

29. การรับประกัน

29.1 การรับประกันสำหรับสิ่งที่ส่งมอบและการบริการต่างๆในส่วนงานระบบอัตโนมัติของหน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจรของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของบททั่วไป (ข้อ 7) พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเพิ่มเติมต่างๆ ในข้อ 29 นี้

29.2 สำหรับ

ก.     ระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบเครื่องจักรกล

ข.     ระบบเชื่อม Orbital และชิ้นส่วนอะไหล่ Orbital และ

ค.     เครื่องเชื่อม Orbital (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030)

ระยะเวลาการรับประกันตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.3.1 ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ จะไม่นำข้อ ก.7.3.2 มาใช้บังคับ

29.3 ในกรณีที่ได้ทำการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยธุรกิจงานเชื่อมแบบครบวงจร (ไม่รวมระบบอัตโนมัติ) ให้นำข้อจำกัดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 24 มาใช้บังคับ

29.4 ระยะเวลาที่จำกัดไว้สำหรับการเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน จะเริ่มต้นนับตั้งแต่การยอมรับมอบขั้นสุดท้ายหรือที่ถือว่าเป็นการยอมรับมอบขั้นสุดท้ายโดยปริยายตามข้อ 27.5

V. เงื่อนไขพิเศษสำหรับหน่วยธุรกิจงานชาร์จพลังงานแบบครบวงจรของบริษัทฯ

30. การรับประกัน

การรับประกันสำหรับสิ่งที่ส่งมอบและการบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจงานชาร์จพลังงานแบบครบวงจรของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้บังคับตามเงื่อนไขต่างๆ ของบททั่วไป (ข้อ 7)

31. การคำให้รับประกันแก่ผู้บริโภค (End-customers)

สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยธุรกิจงานชาร์จพลังงานแบบครบวงจรของบริษัทฯ ผู้บริโภค (end-customers) (ทั้งผู้บริโภคและกิจการ) สามารถได้รับการรับประกันหรือเปิดใช้งานโดยการลงทะเบียน ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่แยกต่างหากไป ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันที่เกี่ยวข้องของฟรอนิอูสจะนำมาใช้บังคับ โดยสามารถดูได้ที่ https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension


We think you are located in a different country

The country currently selected is Thailand. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

General terms and conditions

1. APPLICABILITY

1.1 All deliveries and other services effected by ourselves, and all payments made to us, shall be exclusively governed by these Terms of Delivery and Payment. Insofar as applicable provisions may be found to be missing therefrom, the Civil and Commercial Code and other relevant Thai laws and regulations shall apply. If any business terms of the Ordering Party’s are at variance with these General Terms of Delivery and Payment, we shall only be bound by such divergent terms if we have expressly recognised the same by letter or by telefax.

1.2 In taking delivery of the goods and/or service, the Ordering Party acknowledges the exclusive applicability of our Terms of Delivery and Payment.

2. OFFERS

2.1 Our offers are without commitment and subject to alteration, unless the offer makes express mention of a period of engagement. Documents pertaining to our offers – such as drawings, illustrations, samples and patterns, and dimensional, weight, performance and consumption data – contain or themselves constitute only approximate data and are not deemed to be specially agreed characteristics unless otherwise provided in writing. We retain the right to effect modifications for engineering reasons.

2.2 We reserve the proprietary rights and copyright to all cost estimates, drawings and other documents; these may neither be disclosed to any third party nor used for the purposes of any third party.

3. ACCEPTANCE OF THE ORDER; SUPPLEMENTARY AGREEMENTS

Acceptance of an order, and any undertakings or supplementary agreements made by our employees, as well as amendments and alterations of any kind, shall not be binding upon us until we have issued written confirmation by letter, telefax or e-mail.

4. PRICE AND PAYMENT CONDITIONS; OFFSETTING

4.1 Prices are always the list prices valid on the date of delivery. They are ex-works prices (EXW [Incoterms in the latest version]), exclusive of packaging, insurance, loading at the factory and value-added tax; the packaging will not be taken back.

4.2 Payments are to be made net cash, without any deduction, other than applicable withholding tax in Thailand, and free of charges, within 30 days of the invoice date. It shall be for us to decide which claims or partial claims of the Ordering Party’s may be offset against such payments.

4.3 If any changes in order execution are necessitated by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, then this latter shall bear all additional costs thereby incurred.

4.4 If the payment period is exceeded, we shall be entitled to charge default interest at a rate of fifteen percent p.a., plus the collection costs, such amounts to total at least 12% p.a. of the overall claim. This is without prejudice to any further consequences of default in payment.

4.5 It is inadmissible for the Ordering Party to withhold payments or to offset these against counter-claims which are contested by ourselves.

4.6 Where the Ordering Party holds claims against ourselves, we are entitled to offset these against our own claims against the Ordering Party, at any time.

4.7 For services performed under contracts for work and materials (installation, repairs, maintenance and other such work), we shall charge the hourly rates and materials-prices applicable at the time of completion, plus our applicable surcharges for any overtime, nighttime, Sunday and public holiday working; travel and waiting times are counted as working hours. Travel expenses and daily and overnight allowances will be invoiced separately.  

5. PERFORMANCE, SHIPPING AND DEFAULT

5.1 The delivery period commences with the mailing of the order confirmation note, while the performance period for installation, maintenance or repair work commences when the equipment is handed over. On no account, however, shall the delivery or performance period start to elapse sooner than 14 days after the time when the Ordering Party has furnished us with the documents (e.g. engineering drawings, plans etc.), permits or approvals which it is responsible for procuring, or when it has made the agreed pre-payment. The delivery or performance deadline is deemed to have been met if we have notified the Ordering Party prior to such deadline of our readiness to deliver or perform; in cases where a special agreement obliges us to dispatch or deliver, the delivery or performance deadline shall be deemed to have been met if the object of delivery or performance has left our factory prior to such deadline.

5.2 Delivery or performance periods are extended for the duration of any force majeure event or other unforeseen impediments lying outside our sphere of influence, such as stoppages, major personnel outages, unlawful strikes, delays in supplies of essential raw materials or components or the like, as well as by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, to the extent that these impediments and/or circumstances are of material relevance to the failure to meet the deadline. Impediments and/or circumstances of this nature also annul the consequences of a default for which we would otherwise be liable, for the duration of such impediments; any contractual penalty obligations which may have been agreed for specific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the beginning and end of such impediments. We are entitled to terminate the contract, in whole or in part, if such impediments should occur. In this case, unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible 

5.3 If agreed delivery or performance deadlines, or deadlines that have been extended in accordance with 5.2 above, are exceeded by more than four weeks, the Ordering Party shall be entitled to terminate the contract, having granted us at least 14 days’ extra time by notice given to us in a registered letter. Unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible in this case.

5.4 If the Ordering Party incurs a loss from a delay for which we are liable, then it shall be entitled to compensation amounting to 0.5% per whole week - up to a maximum of 5% - of the value of that part of the delivery which cannot be used in time or for its intended purpose as a result of the delay. For other services, the compensation shall be 5% of the remuneration. Any damages claims going beyond the above shall be inadmissible, as shall claims for damages in consequence of delays on the part of our suppliers, unless gross negligence is proven on our part.

5.5 In cases where we have undertaken to effect shipping, the mode and route of shipping shall be for us to decide. Goods are always shipped at the Ordering Party’s risk and expense. We shall only be liable for damage if gross negligence is proven on our part. We shall only take out transport / breakage insurance by order and for the account of the Ordering Party.

5.6 We are entitled to effect part-deliveries.

5.7 Our compliance with the delivery period shall be contingent upon the Ordering Party having fulfilled its contractual obligations in all pending, still-to-be-completed business transactions.

5.8 If shipping is delayed due to circumstances where risk is borne by the Ordering Party, then the latter shall bear all resulting additional costs, such as those for storage at our factory, but with a minimum monthly charge of 0.5% of the invoice amount. In such a case we shall also be entitled to grant the Ordering Party a grace period of at most 14 days, and if this period should expire to no avail, we shall then be entitled, at our own discretion, either to make alternative arrangements regarding the article(s) to be delivered and to effect delivery to the Ordering Party within a suitably extended period of time, or to terminate the contract and claim damages for breach of contract. In this latter case, we are entitled, without having to furnish any particular proof, to require 10% of the remuneration for the intended delivery as indemnification. Where appropriately substantiated, we can also claim compensation for any damage over and above this amount.

5.9 In the case of goods ordered on call, or ordered for production with no shipping instructions, delivery must be taken within three months. If this time limit elapses unused, then 5.8 shall apply analogously.

5.10 For services performed under contracts for work and materials (4.7), the Ordering Party is to provide us with the necessary equipment and auxiliary materials (e.g. winches, rails, electricity etc.) in good time and at no charge, even if installation is included in the price (4.1) or if a flatrate price has been agreed for this. Any works needing to be carried out by the Ordering Party preparatory to installation, e.g. building work, must be completed prior to the arrival of our installation technicians. Furthermore, the Ordering Party must take all safety precautions needed for the protection of persons and property. We shall not accept liability for the ancillary personnel, equipment and auxiliary materials which may be placed at our disposal unless gross negligence is proven on our part.

6. PASSAGE OF RISK

6.1 Risk shall pass to the Ordering Party as soon as the articles to be delivered, or the articles on which we have performed maintenance, repair or other work, have left our warehouse or service center respectively. The same shall also apply to part-deliveries or in cases where we have undertaken to bear the shipping charges or to perform delivery, setting-up, assembly, installation or other similar services. If the maintenance, repair or other work is carried out in the domain of the Ordering Party, then risk shall pass to this latter as soon as it has received notification that the work in question has been completed.

6.2 If there is any delay in dispatching or delivering the shipment for reasons for which we are not liable, the risk shall pass to the Ordering Party as soon as it has been notified that the consignment is ready for delivery.

7. RETENTION OF TITLE; RESCISSION

7.1 We shall retain title to the article(s) delivered until our purchase-price claims, and all other claims that we have – on whatever legal grounds – against the Ordering Party, have been settled in full.

7.2 The Ordering Party is only permitted to resell the article delivered – even if this has been joined to other items or subjected to processing – in the course of its company’s regular business operations. The Ordering Party agrees to comply with this restriction even if the Ordering Party, by law, acquired sole ownership of the article delivered as a result of combining the article delivered with movables owned by the Ordering Party. However, this permission is precluded if the resulting claims are assigned to third parties or are the subject of an assignment prohibition, or if the Ordering Party is insolvent or in default with the performance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted to the Ordering Party. In the event of distrainment, confiscation or other disposition by third parties, the Ordering Party is to notify us hereof immediately. Our legal expenses incurred in connection with the enforcement of our title are to be borne by the Ordering Party.

7.3 The Ordering Party assigns to us already its claims and other rights from the resale, rental or leasing of the article delivered, even if this latter has been joined together with other items or subjected to processing; the Ordering Party shall make an entry to this effect in its books. If the article delivered is sold or placed into the hands of a third party for such party’s use together with other items (regardless of whether or not it has been joined to any such items or subjected to processing), then the receivables claim shall only be assigned up to the amount of the purchase price owed to ourselves. This is without prejudice to any further damages claims.

7.4 The Ordering Party is only entitled to collect the claims and to assert the other rights to the extent that it has met its payment obligations towards us and is not insolvent.

7.5 If the Ordering Party should act contrary to the terms of the contract – in particular by being in arrears with payment or with any other contractual obligation, and/or by being insolvent – we shall be entitled, at our own discretion, either to terminate the contract without granting any grace period or, while leaving the contract in force, to take back the article delivered or to forbid it to be used. The Ordering Party hereby already permits us to enter the Ordering Party’s premises and will render all reasonably required assistance for collection of the respective article and such action shall not be considered to be an act of tresspassing or other act leading to criminal liability. We shall also be entitled to sell the taken-back article in the open market; after deduction of a handling fee of 10% of the proceeds thus realised, the remainder will be debited from the total of our outstanding claims against the Ordering Party. Pending return of the article in the event of our terminating the contract, we shall charge the Ordering Party a usage fee of 5% of the original value of the article, unless the actual diminution in its value is even greater.

8. WARRANTY

8.1 We give no warranty for ordinary deviations in size, weight or quality (or as tolerated by ÖNORM, EN or DIN standards), and also no warranty for information given regarding the suitability of the article(s) to be delivered for the purpose contemplated by the Ordering Party, or for any other particular purpose.

8.2 Although we warrant the correctness of our processing instructions, user/operating manuals and customer advisory service, compliance with statutory or other regulations when using the articles delivered, and the testing of these articles for the purpose envisaged, shall remain the sole responsibility of the Ordering Party. We shall only be liable for any instructions differing from our written processing instructions and user/operating manuals if we expressively previously confirmed such differing instructions to the Ordering Party in writing, either by letter, telefax or e-mail.

8.3 Articles or services supplied must be inspected by the Ordering Party immediately after delivery has been taken of them. Any defects must be reported to us immediately upon being discovered, in a written notice sent by letter, telefax or e-mail quoting the number and date of the order confirmation note, of the delivery note or of the invoice, and the serial and commission numbers. If the Ordering Party omits to make this immediate notification, it may no longer assert any warranty claims or claims for compensatory damages on account either of the defect itself or of any misapprehension as to whether the delivery or service was free of defects. The notice must set out which delivered items or supplied services are affected by the defects, what the defects consist of in detail, and under what concomitant circumstances these defects occurred. Every single defect must be exactly described. Any costs which we incur as a result of unjustified notices or notices that are otherwise at variance with the conditions of use are to be refunded to us by the Ordering Party.

8.4 In the case of corrective and preventive maintenance work, our warranty shall be limited to the services actually rendered. We shall only warrant correct functioning of an installation, machine, Software or the like whose components were not all supplied by ourselves if we provable have undertaken – despite the provision of certain components by the Ordering Party or by third parties – to manufacture the installation (or machine etc.) as a whole, and if the faulty functioning in question is not attributable to incorrect or incomplete information from the Ordering Party.

8.5 Unless otherwise agreed, the warranty period shall be 24 months. From the beginning of the 13th month of this period, however, our warranty shall be limited to making available, free of charge, the items needed for remedying the defects; from this time onwards, any warranty claims going beyond the above shall be inadmissible. This period limitation also applies to the supply of items deemed to be immovable and to work on items which are, or are deemed to be, immovable. The warranty period shall start to elapse upon the passage of risk in accordance with Point 6. The Ordering Party must always prove that defects coming to light during the warranty period were already present at the time of the passage of risk.

8.6 In cases where we do give warranty, we shall – at our own discretion and within a reasonable period of at least 4 weeks’ duration – either exchange the defective article itself, or its defective components, for a defect-free article or defect-free components, or remedy the defect(s), or grant the Ordering Party a reasonable reduction in price, or (unless the defect in question is a minor one) cancel the contract. The warranty period is not prolonged by the exchange of the item or of parts or components belonging to the item. If, however, the remainder of the warranty period – including that part of the period during which our warranty is limited to free provision of the requisite materials in accordance with Point 8.5 – lasts for less than twelve months, then the warranty period for the exchanged items, parts or components shall be extended to twelve months. The items, parts or components thus exchanged shall become our property. We shall not refund the costs for any actual or attempted remedying of a defect by the Ordering Party or by any third party.

8.7 To the extent that is necessary and may reasonably be expected of the Ordering Party, the object of delivery or performance, or the defective part(s) thereof, are to be dispatched or shipped to us immediately at our request, at the Ordering Party’s risk and expense, failing which any and all warranty obligation on our part shall become void.

8.8 The Ordering Party is not entitled to withhold payments on account of warranty claims or other counter-claims not recognised by ourselves.

8.9 Warranty claims from the Ordering Party are excluded in cases where the installation, user and operating manuals provided by ourselves, or to be requested from us by the Ordering Party, have not been observed, or where the user has not been (fully) obligated to observe such instructions; if the installation work has not been performed properly by the Ordering Party and in accordance with the relevant Standards, and in particular if was not carried out by li-censed contractors; if any corrective maintenance or other work has been performed on the object of delivery or performance without our consent; if it has been improperly operated or used, or operated despite its protective features being faulty, or taken out of the contract territory without our consent, or used contrary to our instructions or for purposes for which it is not intended; and, moreover, where defects are attributable to foreign object damage, chemical influences, overvoltage, the conduct of third parties or to force majeure; the same applies in respect of natural wear-and-tear.

8.10 Our warranty is also excluded in cases where we have been contracted to carry out repair orders, to alter or modify used items, or to supply such items.

8.11. Finally all warranty claims shall be excluded if the Ordering Party installs third-party components or replacement parts in our delivery items or services provided by us which have not been expressly recommended by us prior thereto in writing.

8.12. In addition to the rights of the Ordering Party in accordance with Point 8.6. regarding the delivery of inverters for photovoltaic systems the guarantee in accordance with the guarantee conditions of Fronius shall apply, which have been made available to the Ordering Party and which are available for download at https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. DAMAGES AND PRODUCT LIABILITY

9.1 We shall only accept unlimited liability for damage, of whatever kind, to the extent that the Ordering Party proves that we ourselves brought about this damage either knowingly and wilfully or grossly negligently. If the Ordering Party proves that we have caused damage in an ordinarily negligent manner, our obligation to indemnify shall be limited to the damage actually incurred, and, moreover, to a maximum overall amount not exceeding the total order value. Furthermore, claims of this type may only be enforced at law if asserted within twelve months of the damage in question becoming known.

9.2 In the event that we are taken to law by a third party where we have produced and delivered in accordance with the drawings, designs, models or other documents provided by the Ordering Party, the Ordering Party shall indemnify and save us harmless.

9.3 When using the installations, machines and other articles delivered by ourselves, the Ordering Party is obliged to painstakingly observe all safety regulations, technical rules, installation regulations, operating instructions and user manuals, and in particular all regulations applying to the electrical engineering field, and to allow only authorised skilled personnel to operate the equipment.

9.4. Any liability for damage caused by the installation or use of third-party components or replacement parts with our delivery items, which have not been verifiably and expressly recommended by us, shall be excluded.

9.5 We shall not be liable for any indirect or consequential damages, such as in particular, but without limitation, loss of profit or business opportunities.

10. CONSENT TO DATA PROTECTION

Client shall agree that Fronius (Thailand) Co., Ltd. as well as Fronius International GmbH and its subsidiaries may collect, process and use personal data (such as name, address, email address), if applicable also by commissioning a service provider, for the purpose of sending information regarding products and services of any kind (e.g. by post, email, newsletter and more). A dissemination to externals in excess thereof shall not occur (excluded are legal or judicial obligations to provide information). The consent may be objected at any time in writing, in the newsletter there is also a link to unsubscribe.

11. FINAL PROVISIONS

11.1 The place of performance for deliveries, other services and payments shall be the place of business of Fronius (Thailand) Co., Ltd. The ordinary courts of Thailand shall have sole jurisdiction over any dispute. However, we shall also be entitled to go to law against the Ordering Party at the court which has “in-rem” and territorial jurisdiction under the relevant regulations for the Ordering Party’s commercial domicile or place of residence. 

11.2 The Ordering Party is aware that in international commerce, it is common practice that an agreement regarding the place of jurisdiction can also be entered into, in a formally effective manner, as a result of tacit acquiescence or non-reaction to a confirmatory business letter such as an order confirmation note containing a preprinted reference to the place of jurisdiction. The Ordering Party is familiar with this commercial usage, especially in the field of business of Fronius (Thailand) Co., Ltd., and heeds it regularly.

11.3 Legal disputes arising out of the contract are to be governed by Thai law and by the commercial practice in Thailand without regard to its choice of law rules. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

11.4 These Terms of Delivery and Payment have been made in the English and the Thai language. In case of discrepancies between the two versions, the English language version shall prevail.

12. SPECIAL PROVISIONS FOR SOFTWARE SUPPLIED TOGETHER WITH ORDERED ITEMS OR SOFTWARE SUPPLIED SEPARATELY

For software delivered together with other items or for software delivered separately (hereafter “software”) these Terms and Conditions of Delivery and Payment only apply insofar as these do not deviate from the following conditions or from conditions agreed upon separately with the Ordering Party.

 

12.1 SCOPE OF USE

12.1.1 All rights of intellectual property, such as copyright, trademark rights, design rights, patent rights, utility model rights and know-how, as well as in particular unprotected inventions, commercial experience, trade secrets and such like, independent from the time these were disclosed to the Ordering Party, shall be reserved at any time by us or our licensors. The Ordering Party shall have the right to use the software after payment of the agreed sum exclusively for his own purposes in accordance with the acquired number of licences. With the present contract only the authorization to use the software is acquired. Dissemination by the Ordering Party shall be excluded in accordance with the copyright law. With a possible participation of the Ordering Party in producing the software no rights other than the specified usage laid out in Section 12 are acquired. The Ordering Party may only use the software simultaneously on one device, which one is his decision. Usage of the software shall constitute any long-term or even any temporary duplication (copying) of the software, whether in whole or also only in part, by saving, loading, running or displaying for the purpose of execution of the software and processing of the data contained therein by the hardware. The Ordering Party shall not be authorized to copy the user manual.

12.1.2 The Ordering Party shall be permitted to make copies of the software for archival and data protection purposes on condition that there is no explicit prohibition in the software or any accompanying material (instruction manual, packaging, etc.) and that all copyright and proprietary notices are transferred unchanged in these copies. Retranslations of the programme code (decompilation) exceeding the legal provisions shall not be permitted.

12.1.3. If the software is equipped with technical copy protection, the Ordering Party shall in the case of damage be supplied with a replacement copy after restitution of the data carrier.

 

12.2 FURTHER RIGHTS

In the event of availability of a new software version the Ordering Party shall be entitled to exchange the supplied software package for a similar software package of the new version at our listed update price; the exchange implies the software package as a whole, as it was acquired by the Ordering Party. With the exchange Ordering Party´s permission to use the exchanged software package shall expire. In such an event the Ordering Party shall immediately and completely destroy all copies, partial copies and backup copies as well as altered or revised versions of the software and the copies, partial copies and backup copies made thereof.

 

12.3 WARRANTY

12.3.1 The Ordering Party shall note that it is not possible to develop software programmes in such a manner that these are free from defects for every application condition.

12.3.2 We shall warrant that the supplied software fulfils the agreed functions and has the expressly guaranteed properties. Requirement for any warranty is usage according to contract. A defect for which we are responsible shall only be deemed to exist if the software does not function according to the most recent version of the corresponding performance description/ documentation and if this is reproducible by the Ordering Party. In order to carefully examine possible occurring defects the Ordering Party shall be obliged to support us in the rectification of any defects.

12.3.3 We further shall warrant that the original software is duly recorded onto a tested data carrier. Excepted here from are previously installed software and third-party software products.

12.3.4 Software defects shall be documented by the user and we shall be notified in writing with immediate effect; otherwise 8.3 shall apply.

12.3.5 The warranty period shall always be twelve months; the period commences with the dispatch of the software package.

12.3.6 If the software package is not usable or defect (12.3.2), we shall exchange it primarily for a new one of the same title or for an adequate alternative solution. If this also proves to be unusable or defect and if we are not in a position to make it usable with adequate effort within an adequate time, but at least within a period of four weeks, the Ordering Party may demand a price reduction or a change. Costs of defect rectification by the Ordering Party or a third person shall not be compensated by us.

 12.3.7 In excess of this (12.3.6) we shall not provide warranty, in particular not in the case of the supplied software not meeting the special requirements of the Ordering Party or user, and also not for altered or revised versions of the software (point 12.1.2), unless the Ordering Party can prove that the defects are not connected to the alterations or revisions. The Ordering Party itself is solely responsible for the selection, installation and usage of the software as well as for the results intended therewith.

12.3.8 In the event of unjustified assertion of defects in the software we shall be entitled to charge the Ordering Party with any incurred costs according to valid cost rates.

12.3.9 A change of the end-user shall exclude any warranty claims.

 

12.4 COMPENSATION

12.4.1 All further claims of the Ordering Party or third persons, in particular claims for compensation for damages of any kind, shall be excluded, unless the injured party can prove that the damage was caused by us either intentionally or due to gross negligence.

12.4.2 Otherwise Point 9 shall apply accordingly.